ประกาศแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตาม คณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเห็นควรเลือนการประชุมสามัญประจำปี 2563  ตามรายละเอียดที่แนบมา

คลิกดูรายละเอียด